x

klicka på Sök frågor ?  kontakt Här  Mouse in the House  questions? contact here

                                     
           www.manek.se            

 Läs
Historien om varför jag filmade

se bitar för bitar en i taget
filmen är uppdelad

i antal äpple bitar

hoppa över historin

Gå direkt till video

Read
The story of why I was filming

see bits of pieces one at a time
the film is divided

into the number of apple pieces

skip historin
Go directly to the video


Musen 2  ( del 1 )

Se hela filmen 

Storlek 25,5 MB (26 785 381 byte)

eller se bit för bit.

1.1     1.2     1.3   

  1.4    1.5    1.6  

  1.7    1.8

 Musen 2  ( del 2 )  

Se hela filmen

: Size 12.3 MB (12,908,053 bytes)

 or see piecemeal

2.1     2.2    2.3  

  2.4


Mouse 2 (part 1)


See full movie

Size 25.5 MB (26,785,381 bytes)

or see piecemeal.

1.1     1.2     1.3   

  1.4    1.5    1.6  

  1.7    1.8

 Mouse 2 (part 2)

See full movie

: Size 12.3 MB (12,908,053 bytes)

or see piecemeal. or see piecemeal
  
2.1     2.2    2.3  

  2.42
The story

The story of why I was filming


Background


We moved from apartment to house
In the garden we had two cherry trees three plum and pear trees.
After some time we got to replace pear tree fell ill.
We bought apple trees and planted it.
This apple tree gave us really nice apples.
It tasted fantastic. Big fine red.

And here the story begins

I have not previously saved the apple for winter - but I thought I'd do it.
The idea was that by Christmas I'll eat the apple from the own garden.
When the apples were ripe and picked, I have to find places I can store them.
I did not know much about how to store apples.

In the attic must be good I thought.
5-6 apples in an egg carton positioned so that they were in a little apart.

The next place is the closet on the first floor.
5-6 apples in an egg carton positioned so that they were in a little apart.

Cut and dried, we went on vacation for two weeks.

After weeks of taking out seats and another week,

I came in mind to check the apples.

The first thing I've checked the apples in the attic.
I write eyeing APPLES - but there was not a single apple.

Not stems from the apples are left!

I need not point out how surprised I was.
Where has the apples gone? it is the first question.

What is capable of carrying away 5-6 apples?

How is it with the apples in the closet?

There I had apples left. But unfortunately rot.
I can not store any apple here in the closet is clear and complete.

BUT apples disappear in the attic!


till toppen     ---------------------------------------     to top

  I decided to catch the thief.


I have to buy a trap - but to what? Small or large?
It can be mice or greater being.

Here is the trap I bought


The cage is divided into two parts - the first part, we will call for the hall.
the other to jail.

I've circled the apple pieces

and the weight that keeps fallukan up in the small cage inside the prison
highlighted in blue.
This trap can catch larger apple thieves live.
when we come home from the store 

I placed the trap in the attic with the whole apple in prison
and apple pieces all around so as to lead the thief to the trapdoor.

The idea is that the mouse takes first bit then the other,

and when it goes to the third (a bit on the plate in small cage)
it falls in the prison.


So far everything is in order. Just check if we caught the thief.

till toppen     ---------------------------------------     to top

First mouse is caught!

Going into the trap and die!
I do not know why - maybe hearts stopped


The operation was successful
It's just to rig the trap again (I thought)


Here begins the real shockerFrom here it takes two months to catch the mouse

first check

On first inspection, I see that apple pieces are gone -

but there is no mouse in the trap.
The apple that right in the cage is quite untouched.
Great, I thought - when we move a little apple pieces right and left.
Further trapdoor.
Now - just check to see if we caught the thief.

Other control
During the second check, I see that the apple pieces are gone 

- but there is no mouse in the trap.

WHAT is going on?

So it went for many days

Moved apple pieces but did not catch any mice.

But the apple pieces are gone

Apple pieces moved closer to the trapdoor, and with the trapdoor.
As the days went one by one but did not catch any mice.

and the iriterade me a lot.


till toppen     ---------------------------------------     to top

 
And then came the idea with camera


Mounted camera

The camera is koplad the wireless transmitter to your PC and record
recording went night after night - day after day.
Every day I checked on how and when to disappear apple pieces and how
mouse behaves.

Here is the perpetrator mouse No. 2. the smarte.
First part with mouse 2 is 8 pieces of film - or 8 apple pieces
pend so I had the opportunity to study what the mouse is doing.
It seemed as if it knew that yours but can no longer go.
How to heel it does not stick - rather, fall not yours.

recording went night after night - day after day

I need to find out something about me to catch it.

Change the trap in any particular. But how?
I came upon the idea that if I put in a straw and press the plate so maybe
Mouse goes into the trap.

The trap is unchanged.The mouse can go in without the risk of falling.
Now it's just wait and see what happens.

  
The mouse had to fight for the first bit which is always located in the front
Then the other farther.
The third I have placed far inside quite high.
So, the mouse had to work a little extra to get it.
It turns out that there are no problems for the mouse, it works and take it.

Now we do not have more pieces outside.
If the mouse wants apple so it will go down in the cage to get at.And see with your own eyes what happens!
The mouse is down in prison and is on his way up!
   
it goes down - but it comes up again.

One can see that the straw moves when it comes up.

The trap will not start so the mouse will come up.

When I see the movie and the mouse comes up, I thought that this mouse
will not be caught.

I have to get rid of mice in the house.

The next video shows how confident the mouse 

becomes after that went down and came up again.

2.4

Now the mouse # 2 is fixed but this does not end the story

WHAT DO WE DO?

Here my question to you

WHAT DO YOU DO WHEN YOU HAVE CAUGHT LIVE MOUSE?

I'd love to know

Write to me and tell

I will talk to you (if you like) why I ask.

I've caught one of which is not recorded -

later became year after year even in the cage.
Apple bits are left untouched.


till toppen     ---------------------------------------     to top

2

3
Historien

 

Historien om varför jag filmade

Bakgrund


Vi flyttade från lägenhet till hus
I trädgården hade vi två körsbär träd tre plommon och ett päron träd.
Efter en tid vi fick byta ut päron trädet som blev sjuk.
Vi köpte äppelträd och planterade den.
Den här äppleträdet gav oss jätte fina äpplen.
Den smakade fantastiskt. Stora fina röda.


Och här börjar historien

Jag har inte tidigare sparat äpple till vinter - men nu tänkte jag göra det.
Tanken var att till jul ska jag äta äpple från egen odling.
När äpplena blev mogna och plockade måste jag hitta ställena jag kan lagra dem.
Jag viste inte så mycket om hur man lagrar äpple.

På vinden måste bli bra tänkte jag.
5 - 6 äpplen på en äggkartong placerad så att dom låg lite i från varandra.

Nästa ställe är garderoben på första våningen.

5 - 6 äpplen på en äggkartong placerad så att dom låg lite i från varandra.

Klappat och klart åkte vi på semester i två veckor.

När veckorna ha tagit slut pluss en vecka till, kom jag i håg att kontrollera äpplen.

Den första jag har kollat är äpplen på vinden.
Jag skriver kollat ÄPPLEN  - men där fanns inte ett enda äpple.

Inte stjälken från äpplena är kvar!

Jag behövet inte påpeka hur förvånad jag blev.
Vart har äpplena tagit vägen? det är första frågan.

Vad är kapabel till att bära bort 5 - 6 äpplen?

Hur är det med äpplena i garderoben?

Där hade jag äpplena kvar. Men tyvärr ruttna.
Jag kan inte lagra några äpple här i garderoben är tydlig och klar.

MEN äpplena försvinner på vinden!


till toppen     ---------------------------------------     to top


  jag har bestämt mig att fånga tjuven.


Jag måste köpa en fälla - men till vad? Liten eller stor?
Det kan vara möss eller större varelse.

Här är fällan jag köpt


Buren är uppdelad i två delar - den första delen ska vi kalla för hallen.
den andra för fängelse.

Jag har ringat in äpple bitar och vikten som håller fallukan uppe i den lilla buren inne i fängelset
markerad med blå.
den här fällan kan fånga större äpple tjuvar levande.
när vi komm hem från affären placerade jag fällan på vindenå med hela äpple i fängelset
och äpple bitar lite varstans så att den leder tjuven till falluckan.


Tanken är att musen tar första biten åsen den andra
 och när den går till tredje ( en bit på plåten i lilla buren )
så faller den i fängelset.


Så långt är allt i sin ordning. Bara kontrollera om vi fångade tjuven.till toppen     ---------------------------------------     to topFörsta Musen är fångad!


Går i fällan och dör!
Jag vet inte varför - kanske hjärtat stannade


Operationen lyckades
Det är bara att rigga fällan på nytt ( trodde jag )


Här börjar den riktiga rysarenHärifrån tar det två månader att fånga musen 2

första kontrollen

Vid den första kontrollen ser jag att äpplebitarna är borta - men finns inte mus i fällan.
Äpplet som va i buren är hel orörd.
( hela äpple i fängelset )
Bra tänkte jag - då flyttar vi äpplebitarna lite höger och vänster.
Närmare falluckan.
Nu  - bara kontrollera om vi fångade tjuven.

Andra kontrollen

Vid den andra kontrollen ser jag att äpplebitarna är borta - men finns inte mus i fällan.

VAD händer?

Så gick det under många dagar

Flyttade äpplebitarna men inte fångade några möss. Men äpplebitarna är borta

Flyttade äpplebitarna närmare falluckan till och med på falluckan.
Så gick dagarna en efter en men inte fångade några möss.

och det iriterade mig jättemycket.


till toppen     ---------------------------------------     to top


Och då kom iden med kameran


Monterade kameran

Kameran är koplad till trådlös sändare till datorn och spelar in
inspelningen gick natt efter natt - dag efter dag.
Varje dag har jag kontrollerat om hur och när försvinner äpplebitarna och hur
musen beter sig.

Här är förövaren musen nr 2. den smarte.

Första delen med mus 2 är 8 film bitar - eller 8 äpplebitar
så här fick jag tillfälle att studera vad den musen håller på med.
Den verkade som om den viste att ditt men inte längre kan gå.
Hur som hälst den fastnar inte - rättare sagt faller inte ditt.


inspelningen gick natt efter natt - dag efter dag

Jag måste hitta på något om jag ska fånga den.

Ändra fällan på något viss. Men hur?
Jag kom på iden att om jag stoppar in ett sugrör och trycker ner plattan så kanske
musen går ner i fällan.

Fällan är ändrad.


Musen kan gå in utan att riskera att falla ner.
Nu är det bara vänta och se vad som händer.

  Musen fick kämpa för första biten som är alltid placerad där framme
Sen den andra längre in.
Den tredje har jag placerat långt inne ganska högt.
Så musen fick jobba lite extra för att få den.
Det visar sig att inga problem för musen, den jobbar och tar den.

Nu vi har inte flera bitar utanför.
Om musen vill ha äpple så den får gå ner i buren för att komma åt.Och se med egna ögon vad som händer!
Musen är nere i fängelset och är på väg upp!!
   
den går ner - men den kommer upp igen.

Man kan se att sugröret rör sig när den kommer upp.

Fällan slår inte till så musen kommer upp.

När jag ser filmen och musen kommer upp så tänkte jag att den här musen
kommer inte att åka fast.


Jag måste bli av med möss i huset.

Nästa video visar hur självsäker blir musen efter att gick ner och kom upp igen.

2.4

Nu är mus nr 2 är fast men här slutar inte historien

till toppen     ---------------------------------------     to top


VAD SKA VI GÖRA?

Här ställer jag frågan till dig

VAD SKA DU GÖRA NÄR DU HAR FåNGAT MUSEN LEVANDE?

Jag vill gärna veta

Skriv till mig och berätta

Jag kommer att berätta till dig ( om du vill ) varför jag frågar.

Jag har fångat en till som är inte inspelad - sen blev år efter år tom i buren.
Äpplebitar är kvar orörda.----------------------------------------------------------------------------------


till toppen     ---------------------------------------     to top
www.manek.se


3
x
the search

x